Odborný recenzovaný časopis s kombinovaným zameraním na paliatívnu problematiku a liečbu bolesti sa venuje podpore a terapii nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane psychologickej podpory a ošetrovateľstva. Samostatnú kapitolu tvorí nepaliatívna liečba bolesti.

Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti a Českou spoločnosťou paliatívnej medicíny.

 • Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
 • Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované, pokiaľ nejde o nevyžiadané príspevky.
 • Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Cieľové skupiny časopisu:

 • algeziológovia a lekári z oblasti paliatívnej medicíny
 • onkológovia, psychológovia, neurológovia, internisti, geriatri, zdravotné sestry a ďalší

Príspevky treba dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, e-mailom alebo na CD na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu, bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Náležitosti rukopisu:

 • Názov práce – stručný a výstižný - max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku.
 • Meno a priezvisko hlavného autora vrátane titulov, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu, mená vrátane titulov a pracoviská spoluautorov.
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v rozsahu maximálne 10 riadkov + cca 5 kľúčových slov.
 • Anglický preklad názvu práce, súhrnu a kľúčových slov.
 • Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení (min. 150 dpi) s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov a zreteľne vyznačené ich umiestnenie v texte).
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov) a citácie slovenských autorov.

Spracovanie rukopisu:

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán podľa rubriky.
 • Text písať plynule na celú šírku, bežným písmom, neupravovať text do stĺpcov (okrem textu v tabuľkách).
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe.

Prílohy rukopisu:

1. Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora).

2. Prehlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.

Štruktúra časopisu (rubriky):

 • PREHĽADOVÉ ČLÁNKY: paliatívna medicína a starostlivosť, liečba bolesti, hospice, ošetrovateľstvo a pod. Vyhnúť sa všeobecným a teoretickým informáciám, držať sa zamerania toho ktorého článku. Rozsah max. 8 rukopisných strán.
 • PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY: kazuistiky, štúdie, skúsenosti z praxe, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovanie. Rozsah max. 6 strán.
 • MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM: interdisciplinárna medziodborová diskusia k témam súvisiacim s paliatívnou medicínou a liečbou bolesti. Pohľad na určitú diagnózu alebo terapeutický postup od odborníkov rôznych odborov, zásady a otázky ich spolupráce. Rozsah max. 6 strán.
 • OŠETROVATEĽSTVO: zdravotné sestry informujú o svojich postupoch a odporučeniach. Rozsah max. 6 strán.
 • AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE: zaujímavé novinky z oblasti farmakoterapie používanej v paliatívnej medicíne a v liečbe bolesti. Rozsah max. 4 strany.
 • PREDSTAVUJEME: predstavenie zaujímavého projektu, skríningového programu, štúdie, nadácie, organizácie.
 • ODBORNÉ PODUJATIA: správy z kongresov, seminárov, konferencií.
 • INFORMÁCIE A KOMENTÁRE: zahraničné a česko-slovenské projekty, štúdie, kongresy, zaujímavosti, zo zahraničnej literatúry.

Rukopisy posielajte emailom alebo na CD:

 • Ing. Jana Repiská
 • SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava
 • e-mail: repiska@solen.sk
 • tel.: +421 02 54 131 381
 • mob.: +421 0911 900 599
 • fax: +421 02 54 651 384

Paliatívna medicína a liečba bolesti

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.